Package eurephia-sqlite3

The eurephia SQLite3 database driver

http://www.eurephia.net/

This package contains the SQLite3 database driver for eurephia

Version: 1.1.1

See also: eurephia, eurephia-admin, eurephia-init, eurephia-utils.

Miscellanea

edb-sqlite eurephia SQLite3 database driver