Package eurephia-admin

The eurephia command line administration utility

http://www.eurephia.net/

This package contains the command line utility to administer and configure
eurephia

See also: eurephia, eurephia-init, eurephia-sqlite3, eurephia-utils.

Miscellanea

eurephiadm eurephia administration utility
eurephiadm-adminaccess Access control for eurephia administration features
eurephiadm-attempts Manage the attempts log in eurephia
eurephiadm-blacklist Manage the eurephia blacklist
eurephiadm-certs Certificate management for eurephia
eurephiadm-config Show and modify eurephia configuration settings
eurephiadm-fwprofiles Configuring eurephia firewall profiles
eurephiadm-lastlog View the eurephia lastlog
eurephiadm-usercerts
eurephiadm-users User management module