Package khangman

Hangman game

https://cgit.kde.org/khangman.git

Games
Game Description
khangman The classical hangman game by KDE