Package jgmenu-lx

LXDE jgmenu plugin

https://jgmenu.github.io

LXDE plugin for jgmenu package.

Version: 4.4.1

See also: jgmenu, jgmenu-pmenu.

General Commands

jgmenu-lx generate jgmenu flavoured CSV menu data