Package danmaq

A small client side Qt program to play danmaku on any screen

https://github.com/TUNA/danmaQ

General Commands
Command Description
danmaQ desktop danmaku client implemented in Qt5