Package danmaq

A small client side Qt program to play danmaku on any screen

https://github.com/TUNA/danmaQ

Version: 0.2.3.2

General Commands

danmaQ desktop danmaku client implemented in Qt5