gleToroid.3gle man page

gleToroid — Generalized torus, lathe with circle contour.

Syntax

void gleToroid (gleDouble rToroid,
        gleDouble up[3],
        gleDouble startRadius,
        gleDouble drdTheta,
        gleDouble startZ,
        gleDouble dzdTheta,
        gleDouble startXform[2][3],
        gleDouble dXformdTheta[2][3],
        gleDouble startTheta,
        gleDouble sweepTheta);

Arguments

rToroid
circle contour (torus) radius
startRadius
spiral starts in x-y plane
drdTheta
change in radius per revolution
startZ
starting z value
dzdTheta
change in Z per revolution
startXform
starting contour affine transformation
dXformdTheta
tangent change xform per revolution
startTheta
start angle in x-y plane
sweepTheta
degrees to spiral around

Description

Generalized Torus. Similar to gleLathe, except contour is a circle. Uses gleLathe to draw.

See Also

gleSpiral, gleHelicoid

Author

Linas Vepstas (linas@linas.org)

Info

3.0 GLE GLE