gleToroid.3gle man page

gleToroid — Generalized torus, lathe with circle contour.

Syntax

void gleToroid (gleDouble rToroid,
                gleDouble up[3],
                gleDouble startRadius,
                gleDouble drdTheta,
                gleDouble startZ,
                gleDouble dzdTheta,
                gleDouble startXform[2][3],
                gleDouble dXformdTheta[2][3],
                gleDouble startTheta,
                gleDouble sweepTheta);

Arguments

rToroid

circle contour (torus) radius

startRadius

spiral starts in x-y plane

drdTheta

change in radius per revolution

startZ

starting z value

dzdTheta

change in Z per revolution

startXform

starting contour affine transformation

dXformdTheta

tangent change xform per revolution

startTheta

start angle in x-y plane

sweepTheta

degrees to spiral around

Description

Generalized Torus. Similar to gleLathe, except contour is a circle. Uses gleLathe to draw.

See Also

gleSpiral, gleHelicoid

Author

Linas Vepstas (linas@linas.org)

Info

3.0 GLE