i-nex - Man Page

Run i-nex using i-nex command.

Synopsis

usage: - i-nex